IV. Syyt ei luonnollistamiseen

Vuoteen 2011 mennessä ennätykselliset 5,6 miljoonaa maahanmuuttajaa Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta oli naturalisoitunut, mutta vielä suurempi määrä - 5,8 miljoonaa Latinalaisen Amerikan ja Karibian maahanmuuttajaa - voi tällä hetkellä hakea kansalaisuutta, mutta ei ole tehnyt niinyksitoista. Pew Hispanic -tutkimuksen mukaan noin neljä kymmenestä (45%) sanoo, että ensisijainen syy epäonnistumiseen on joko henkilökohtainen (26%) tai hallinnollinen este (18%).


Niiden joukossa, jotka eivät ole vielä naturalisoituneet, halu tehdä niin on suuri. Tutkimuksen mukaan yli yhdeksän kymmenestä (93%) latinalaisamerikkalaisia ​​maahanmuuttajia, jotka eivät ole vielä kansalaisia, sanovat 'naturalisoituvan', jos voisivat. Kaiken kaikkiaan ilmaistu halu naturalisoitua on sama nykyisten latinalaisamerikkalaisten vihreän kortin haltijoiden keskuudessa (mukaan lukien ne, jotka on hyväksytty yhdeksi) ja niiden joukossa, jotka sanovat, etteivät he ole Yhdysvaltain laillisia pysyviä asukkaita eivätkä Yhdysvaltain kansalaisia.12-96% ja 92%.

Entiset ryhmän vihreän kortin haltijat ja ne, jotka on hyväksytty vihreälle kortille, edustavat niitä, joista voi tulla Yhdysvaltain kansalaisia ​​joskus lähivuosina. Jälkimmäiset ryhmä-latinalaisamerikkalaiset maahanmuuttajat, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia ​​eivätkä Yhdysvaltain laillisia pysyviä asukkaita, edustavat niitä, jotka eivät kelpaa kansalaisuuteen heidän nykyisen maahanmuuttotilanteensa vuoksi.

Latinalaisen laillisen vakituisen asukkaan joukosta, 45% kysyy tärkeimmistä syistä, miksi he eivät ole vielä naturalisoituneet, tunnistamaan joko henkilökohtaiset (26%) tai hallinnolliset (18%) esteet. Henkilökohtaisia ​​esteitä mainitsevien joukossa suuri enemmistö (65%) sanoo tarvitsevansa oppia englantia ja lähes neljäsosa (23%) mielestä kansalaisuustestin liian vaikeaksi. Lisäksi yli yhdeksän kymmenestä (94%) hallinnollisia esteitä mainitsevista väittää syyn, jonka vuoksi he eivät ole naturalisoituneet, kansalaisuushakemuksen kustannukset.

Latinoista, joilla on vihreä kortti, mutta jotka eivät ole vielä hakeneet Yhdysvaltain kansalaisuutta, vain 9% sanoo olevansa kiinnostuneita tekemään niin, kun taas 17% sanoo, että he eivät ole vielä yrittäneet kansalaisuutta (tai antavat muuta selitystä).


Lisäksi noin 13% haastatelluista Latino LPR -yrityksistä sanoo, että heillä ei ole vielä oikeutta kansalaisuuteen. Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön vaatimusten mukaan Yhdysvaltain kansalaisuuden hakemiseksi LPR: n on käytettävä vähintään viisi vuotta asukkaan kortilla tai kolme vuotta Yhdysvaltain kansalaisen kanssa naimisissa olevilla henkilöillä ennen kuin hänellä on oikeus hakea.Pieni osa Latino-vihreän kortin haltijoista (4%) sanoo, että he joko hakevat parhaillaan Yhdysvaltain kansalaisuutta tai hakevat sitä seuraavan vuoden aikana.13

Erot Meksikon ja muiden kuin Meksikon laillisten pysyvien asukkaiden välillä

Meksikolaista alkuperää olevat ja muusta kuin Meksikosta peräisin olevat LPR: t mainitsevat eri syitä kansalaisuudettomuudelle. Lähes puolet (48%) Meksikossa syntyneistä vihreän kortin haltijoista sanoo, että pääasiallinen syy, jota he eivät ole vielä naturalisoineet, liittyy joko henkilökohtaisiin (33%) tai hallinnollisiin (16%) esteisiin. Tätä verrataan noin neljään kymmenestä (39%) vihreän kortin haltijaan, jotka ovat syntyneet muussa maassa kuin Meksikossa ja joiden mukaan he eivät ole naturalisoituneet henkilökohtaisten (17%) tai hallinnollisten (22%) esteiden vuoksi.


Noin kahdelle suhteelle Meksikon lailliset vakituiset asukkaat sanovat todennäköisemmin kuin muut kuin meksikolaiset kollegansa, että kieli ja muut henkilökohtaiset esteet ovat tärkein syy siihen, etteivät he ole naturalisoituneet (33% vs. 17%). Meksikolaiset sanovat melkein kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut sanovat, että heillä joko puuttuu englannin kielen taito (21%), koe on liian vaikea tai pelkää sen suorittamista (8%) tai he ovat yrittäneet kansalaisuutta, mutta eivät onnistuneet (4%).

Taloudelliset ja hallinnolliset kysymykset, kuten kansalaisuuden myöntämiskustannukset, ovat hieman vähemmän syy siihen, että Meksikon lailliset vakituiset asukkaat (16%) eivät lupa kansalaisuuteen verrattuna muihin kuin Meksikon laillisiin vakituisiin asukkaisiin (22%).


Erot väestöryhmien välillä

Kuka mainitsee kielen ja muut henkilökohtaiset esteet?

Latinalaiset lailliset vakituiset asukkaat, joilla on matalampi koulutustaso, tulot ja englannin kielitaito ja joilla on vähemmän vuosia Yhdysvalloissa, mainitsevat todennäköisemmin kielen ja muut henkilökohtaiset esteet pääasialliseksi syyksi epäonnistumiseen.

Neljä kymmenestä (40%) alle keskiasteen koulutuksen saaneista osoittaa, että kieli ja muut henkilökohtaiset esteet ovat ensisijainen syy kansalaisuuden ehtymiseen, verrattuna 9 prosenttiin niistä, joilla on vähintään keskiasteen tutkinto. Ne, jotka puhuvat englantia vain vähän tai eivät kaikki, ovat noin kolme kertaa todennäköisempiä vastaamaan, että kielirajoitukset ovat heidän ensisijainen syy epäonnistumiseen (35%) verrattuna 8%: iin, jotka puhuvat englantia erittäin hyvin tai melko hyvin.

Latinalaisen lailliset vakituiset asukkaat, joiden kotitalouden tulot ovat alle 20 000 dollaria (34%), mainitsevat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kielen ja muut henkilökohtaiset esteet kuin ne, joiden kotitalouden tulot ovat vähintään 20 000 dollaria (19%). Vastaavasti ne, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa yli 20 vuotta (35%), valitsevat noin kaksi kertaa todennäköisemmin kielen ensisijaiseksi syyksi olla kansalaisuudettomia kuin ne, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa alle 20 vuotta (19%). Ne, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia (32%), ovat myös huomattavasti todennäköisemmin niitä, jotka eivät (20%) mainitse kieltä ja muita henkilökohtaisia ​​esteitä ensisijaisena syynä siihen, että he eivät naturalisoidu.

Kuka mainitsee taloudellisia ja hallinnollisia esteitä?

Taloudelliset ja hallinnolliset esteet, kuten kansalaisuuden saamisen kustannukset tai monimutkaisuus, ovat todennäköisesti esteenä kansalaisille vanhemmille latinolaisille laillisille maahanmuuttajille ja pienemmille kotitalouksien tuloille.


Latinalaisen laillisen asukkaan joukossa 50-vuotiaat tai sitä vanhemmat ja kaksi vuosikymmentä Yhdysvalloissa olleet sanovat todennäköisemmin, että raha tai prosessin monimutkaisuus ovat tärkein este heille kansalaisuuden saamisessa. Noin kolme kymmenestä (28%) 50-vuotiaista tai vanhemmista latinolaisista aikuisilla vihreän kortin haltijoilla tunnistaa nämä esteet, kun vastaava luku on alle 14 prosenttia alle 50-vuotiaista. Yhdysvalloissa vähintään 20 vuotta antavat nämä syyt verrattuna 13 prosenttiin tai niihin, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa alle 20 vuotta.

Kuten voidaan odottaa, Latino-vihreän kortin haltijat, joiden kotitalouden tulot ovat alle 20 000 dollaria vuodessa, tunnistavat todennäköisemmin taloudelliset ja hallinnolliset esteet pääasiallisena syynä siihen, että heistä ei ole tullut kansalaisia, verrattuna niihin, jotka ansaitsevat 20000 dollaria tai enemmän vuodessa - 22% vs. 13% .

Myös naimattomat latinolaiset lailliset asukkaat ja heidän kanssaan asuvat alle 18-vuotiaat lapset havaitsevat todennäköisemmin taloudelliset ja hallinnolliset esteet tärkeimmäksi syyksi, miksi he eivät ole naturalisoituneet.

Kuka mainitsee 'Ei ole vielä kokeillut tai ei ole kiinnostunut' siitä, ettei se ole naturalisoitunut?

Noin neljästä kymmenestä Latino-vihreän kortin haltijaa, jotka sanovat puhuvansa englantia erittäin hyvin tai melko hyvin, sanovat syyn, jonka vuoksi he eivät ole naturalisoituneet, aloitteellisuuden tai kiinnostuksen puute. Tätä verrataan kahteen kymmenestä Latino-vihreän kortin haltijaan, jotka sanovat puhuvansa englantia huonommin.

Latinalaisamerikkalaisista laillisista maahanmuuttajista, joiden kotitalouden tulot ovat 20000 dollaria tai enemmän, sanotaan myös todennäköisemmin kuin alhaisemmilla tulokkailla, että heillä ei ole kansalaisuutta, koska heillä ei ole aloitteellisuutta tai kiinnostusta - 31 prosenttia verrattuna 22 prosenttiin.

Noin kolmasosa Yhdysvalloissa alle 20 vuotta olleista sanoo syyn, jonka vuoksi he eivät ole naturalisoituneet, mielenkiinnon tai aloitteen puute, verrattuna noin joka viides (19%) Yhdysvalloissa olleista vähintään 20 vuoden ajan.

Latino-vihreän kortin haltijoiden keskuudessa miehet sanovat 10 prosenttiyksikköä todennäköisemmin kuin naiset sanovan, että he ovat viivästyttäneet kansalaisuutta lähinnä kiinnostuksen puutteen tai aloitteen puutteen vuoksi - 31% verrattuna 21%: iin.